Bát con, tô và âu

Âu cơm 21 (21cm)

Âu cơm 23 (23cm)

Âu cơm 25 (25cm)

Bát chấm (8.7cm)

Bát chấm loe (9.2cm)

Bát chè (9.5cm)

Bát cơm số 1 (11.1cm) ...

Bát cơm số 2 (11.5cm) ...