Bát con, tô và âu

Bát tô khum 09 (23cm) ...

Bát tô khum 10 (25.5cm) ...

Bát tô ngấn 7 (18cm) ...

Bát tô tống 6 (15.5cm) ...

Bát tô tống 7 (18cm) ...

Bát tô tống 8 (20.5cm) ...

Bát tô tống 9 (23cm) ...

Thố Sứ (cơm, canh) 21 ...