Bát con, tô và âu

Thố sứ (cơm, canh) 23 ...

Thố sứ(cơm, canh) 25 (25cm) ...