Ca sứ và đĩa kê

Ca đứng 1 có nắp ...

Ca đứng 2 (400ml)

Ca lipton loe (270ml)

Ca loe có nắp (330ml) ...

Ca trụ bầu (320ml)

Ca trụ có nắp (330ml) ...

Đĩa kê 6.5 (11cm)

Đĩa kê 7.5 (12cm)