Đĩa kiểu

Đĩa vuông 10 (25.4cm)

Đĩa vuông ảo 07 (17.7cm) ...

Đĩa vuông ảo 08 (20.5cm) ...

Đĩa vuông ảo 09 (23cm) ...

Đĩa vuông ảo 10 (25cm) ...

Đĩa vuông sâu 8 (20.5cm) ...

Đĩa vuông trơn 08 (21.3cm) ...

Đĩa vuông trơn 09 (23.5cm) ...