Đĩa kiểu

Khay chữ nhật 35 (35x18cm) ...

Khay chữ nhật 40 (40x19cm) ...

Khay chữ nhật sushi 10 ...

Khay chữ nhật sushi 13 ...

1 3 4 5