Sản Phẩm

Ấm bầu bé (300ml)

Ấm bầu vuông (500ml)

Ám cao số 3 (1.100ml) ...

Ấm dẹt số 1 (460ml) ...

Ấm dẹt số 2 (700ml) ...

Ấm lùn số 2 (500ml) ...

Ấm quả hồng số 1 ...

Ấm quả hồng số 2 ...