Đĩa sứ trắng OHIO

Đĩa chữ nhật 09 (22.7×15.7cm) ...

Đĩa chữ nhật 10 (26.5x18cm) ...

Đĩa chữ nhật 12 (31.5x22cm) ...

Đĩa đựng khăn (13.5×8.6cm)

Đĩa hến (7.7cm)

Đĩa hình lá 10 (24x17cm) ...

Đĩa hình lá 11 (27.5×19.3cm) ...

Đĩa muối tiêu 09 (8.6cm) ...