Sản phẩm Hoa

Bát chấm hoa Hồng H20-01 ...

Bát cơm hoa H20-01 (11cm) ...

Bát tô tống 6 hoa ...

Bát tô tống 7 hoa ...

Bát tô tống 8 hoa ...

Bộ đồ ăn sứ ” ...

Bộ hoa H20-14

Bộ hoa H30-02