Tô sứ trắng

Bát tô khum 06 (15.5cm) ...

Bát tô khum 07 (18cm) ...

Bát tô khum 08 (20.5cm) ...

Bát tô ngấn 7 (18cm) ...

Bát tô tống 6 (15.5cm) ...

Bát tô tống 7 (18cm) ...

Bát tô tống 8 (20.5cm) ...

Bát tô tống 9 (23cm) ...