Ấm chén

Ấm trà dẹt 3 (1.100ml) ...

Bộ ấm trà dẹt 1 ...

Bộ ấm trà dẹt 2 ...

Bộ ấm trà quả hồng ...

Bộ ấm trà quả hồng ...

Bộ ấm trà quả hồng ...

Bộ ấm trà quả hồng ...

Bộ ấm trà quả hồng ...