Bộ sưu tập đồ ăn sứ Ohio

Bát chấm hoa Hồng H20-01 ...

Bát cơm hoa H20-01 (11cm) ...

Bát tô tống 6 hoa ...

Bát tô tống 7 hoa ...

Bát tô tống 8 hoa ...

Bộ ấm trà dẹt 1 ...

Bộ ấm trà dẹt 2 ...

Bộ ấm trà quả hồng ...