Đĩa kiểu

Đĩa chữ nhật 09 (22.7×15.7cm) ...

Đĩa chữ nhật 10 (26.5x18cm) ...

Đĩa chữ nhật 12 (31.5x22cm) ...

Đĩa hình lá 10 (24x17cm) ...

Đĩa hình lá 11 (27.5×19.3cm) ...

Đĩa oval 09 (23.5cm)

Đĩa oval 10 (26.5cm)

Đĩa oval 12 (31cm)