Đĩa tròn

Đĩa nông 05 (13cm)

Đĩa nông 06 (15.5cm)

Đĩa nông 07 (18cm)

Đĩa nông 08 (20.5cm)

Đĩa nông 09 (23cm)

Đĩa nông 10 (25.4cm)

Đĩa nông 12 (30.5cm)

Đĩa nông 14 (35cm)