Sản phẩm hoa văn

Bát chấm hoa H20-01 (8.7cm) ...

Bát cơm hoa H20-01 (11cm) ...

Bát tô tống 6 hoa ...

Bát tô tống 7 hoa ...

Bát tô tống 8 hoa ...

Bộ hoa H20-01

Bộ hoa H20-06

Bộ hoa H20-14