Đĩa vuông ảo

Đĩa vuông ảo 07 (17.7cm) ...

Đĩa vuông ảo 08 (20.5cm) ...

Đĩa vuông ảo 09 (23cm) ...

Đĩa vuông ảo 10 (25cm) ...